Wodzisław Śląski
ul. Młodzieżowa 295c

Pszów
ul. Traugutta 109

RODO

Informační povinnost

Upozorňujeme, že:

  1. Správcem Vašich osobních údajů je Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe Matuszek Sp. Jawna.
  2. Účelem shromažďování údajů je plnění povinností stanovených zákonem nebo plnění smlouvy.
  3. Kontaktními osobami ohledně zpracovávaných údajů jsou partneři firmy: Alina Urbisz, Anna Matuszek, Krzysztof Matuszek, Sylwester Matuszek, Jan Matuszek.
  4. Máte právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jakož i právo vznést námitku, požadovat ukončení zpracování a přenos údajů, jakož i právo souhlas kdykoli odvolat a právo podat stížnost orgánu dozoru, tedy předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  5. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení cílů vyplývajících ze zákonných ustanovení nebo plnění smlouvy. V případě neposkytnutí údajů nebude možné tento cíl splnit.
  6. Vámi poskytnuté údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám. Příjemci údajů budou pouze zákonem oprávněné instituce nebo subjekty, kterým musí být údaje zpřístupněny pro plnění smlouvy.
  7. Vámi poskytnuté údaje nebudou profilovány.
  8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
  9. Osobní údaje budou uchovávány po dobu ne delší, než vyžaduje to zákon o národním archivním fondu a archivu, a to od počátku roku následujícího po roce, ve kterém byly osobní údaje poskytnuty.